ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Όραμα: Να καταστεί η Πελοπόννησος πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, με μέγιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου και τεχνολογικού της κεφαλαίου

Στρατηγικός στόχος: Η καινοτόμος και αειφόρος αυτοτροφοδοτούμενη εξωστρεφής ανάπτυξη, με διασφάλιση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής.

Τακτικός στόχος: Η αναδιάρθρωση και ενίσχυση του τομέα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας ώστε να αποτελέσει το βασικό πυλώνα για:

  • Την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας
  • Την άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων που παράγονται από την έλλειψη πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες
  • Τη δημιουργία βιώσιμης απασχόλησης με σεβασμό στο περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Το Κέντρο Τεχνολογίας και Καινοτομίας Πελοποννήσου:

θα αποτελέσει τον βασικό μηχανισμό εφαρμογής της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
Θα λειτουργήσει ως πύλη επιχειρηματικότητας, ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας
θα αποτελέσει τον εκτελεστικό φορέα των εισηγήσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου
Σκοπός του Κέντρου είναι η προώθηση της καινοτομίας διαδικασιών, προϊόντων και υπηρεσιών στο τοπικό επιχειρηματικό κύκλωμα μέσα από δράσεις:

  • Ενίσχυσης της διεπιχειρησιακής συνεργασίας
  • Διασύνδεσης των τοπικών επιχειρήσεων με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά κέντρα
  • Στρατηγική: Ο μετασχηματισμός ερευνητικών αποτελεσμάτων και ιδεών σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες μέσω της δημιουργίας νέων επιχειρηματικών σχεδίων, ή/και της βελτίωσης υφιστάμενων προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών