ΕΣΤΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

Το Κέντρο Τεχνολογίας και Καινοτομίας Πελοποννήσου θα εστιάσει τις δράσεις του στους τομείς που σύμφωνα με την Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Πελοποννήσου έχουν προτεραιότητα. Οι τομείς αυτοί είναι:

  • Πρωτογενής Τομέας - Αγροδιατροφή και Γαστρονομία
  • Τουρισμός-Πολιτισμός και Δημιουργική Βιομηχανία
  • Οριζόντιες Δράσεις για την Μεταποίηση & Βιομηχανία.