Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου εμφανίζει καινοτομικά πλεονεκτήματα σε δείκτες καινοτομίας που χαρακτηρίζουν τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ευρωπής. Συγκεκριμένα, το περιφερειακό σύστημα καινοτομίας στηρίζεται σε καινοτομίες που αναπτύσσουν οι επιχειρήσεις στο εσωτερικό τους με δαπάνες που δεν σχετίζονται με Ε&Α, ενώ αφορούν κυρίως βελτίωση διαδικασιών και προϊόντων, την αντιμετώπιση οργανωσιακών ζητημάτων, καθώς και αναβάθμιση του τομέα του μάρκετινγκ. Ταυτόχρονα, εμφανίζει αδυναμίες αναφορικά με δείκτες όπως η κατάθεση αιτήσεων πατεντών, η απασχόληση σε υπηρεσίες έντασης γνώσης, οι δημόσιες δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης και οι εξαγωγές προϊόντων μεσαίας και υψηλής τεχνολογίας.

Το Κέντρο Καινοτομίας σκοπεύει να αναπτύξει μια γκάμα υπηρεσιών σε συγκεκριμένους τομείς παρέμβασης στη βάση των παραπάνω συγκριτικών πλεονεκτημάτων του περιφερειακού συστήματος καινοτομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενώ θα στοχεύσει στην άμβλυνση των αντίστοιχων αδυναμιών. Αυτό θα επιτευχθεί με ενέργειες που στόχο θα έχουν να αναβαθμίσουν τις επιδόσεις του περιφερειακού συστήματος καινοτομίας όσον αφορά την κατάθεση αιτήσεων πατεντών, να οδηγήσουν στην αύξηση των δημόσιων δαπανών για Έρευνα και Ανάπτυξη, καθώς και στην αύξηση της απασχόλησης σε υπηρεσίες έντασης γνώσης.