ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι τελικές περιοχές δραστηριοποίησης του Κέντρου θα καθοριστούν από τις εξελίξεις και τις συνεργασίες σε σχέση με τα διάφορα Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στρατηγικά, ένα μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων του Κέντρου θα αποτελέσουν η δικτύωση και η διασύνδεση.

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι για την ανάπτυξη ενός εύρωστου και δυναμικού περιφερειακού συστήματος καινοτομίας κομβικά στοιχεία αποτελούν η δημιουργία και εμβάθυνση δύο τύπων δικτυώσεων, της διεπιχειρησιακής συνεργασίας και τη διασύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων με πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα και φορείς

Συνεπώς, οι κύριες υπηρεσίες του Κέντρου θα εστιαστούν αρχικά:

  • Στην υποστήριξη της διεπιχειρησιακής συνεργασίας
  • Στη διασύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων με τα Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα.

Επιπρόσθετες δραστηριότητες θα αποτελέσουν:

  • Η υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που προσανατολίζονται στην καινοτομία
  • Η εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών για τοπικούς φορείς με στόχο την ανάδειξη τομέων και δραστηριοτήτων της Περιφέρειας που παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα