ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η εξέλιξη της τεχνολογίας και των αυτοματισμών στον πρωτογενή τομέα την τελευταία δεκαετία, έχει αλλάξει τα δεδομένα. Η εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, δίνει την δυνατότητα ασφαλέστερων, οικονομικότερων, μεγαλύτερων και κυρίως αειφόρων παραγωγικών διαδικασιών. Η στασιμότητα που παρουσιάζει η χώρα μας στη εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών, μόνο σαν ευκαιρία μπορεί να εκληφθεί.

Πλήθος καινοτομιών που "έρχονται από το μέλλον", έχουν εφαρμοσθεί σε γεωργοκτηνοτροφικές παραγωγικές διαδικασίες στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, αλλά και τις λοιπές παραγωγικές διαδικασίες του πρωτογενή τομέα όπως την εξορυκτική βιομηχανία, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας. Τέτοιες εφαρμογές ενδεικτικά μπορεί να είναι:

 • Ψηφιακά υποβοηθούμενες "έξυπνες" συμβατικές και υδροπονικές καλλιέργειες
 • Εξελιγμένα "έξυπνα" συστήματα παρακολούθησης, τηλεμέτρησης για εξοικονόμηση άρδευσης και λίπανσης
 • Τεχνολογίες ενίσχυσης παραγωγικής απόδοσης πτηνοτροφικών μονάδων
 • Τεχνολογίες κτηνοτροφικών και ιχθυοτροφικών μονάδων
 • Τεχνολογίες επεξεργασίας υπολειμμάτων ελαιουργίας
 • Ευφυή συστήματα αλκοολικής ζύμωσης για οινοποιεία
 • «Έξυπνες» ετικέτες σε προϊόντα
 • Τεχνολογίες μείωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος, επεξεργασίας υπολειμμάτων σε εξορυκτική βιομηχανία, λατομεία κλπ.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στοχεύσει να προωθήσει τις εφαρμογές καινοτόμων τεχνολογιών στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή μέσω ενημερωτικών δράσεων και προώθησης της διασύνδεσης με τους παράγοντες του κλάδου, και να επιταχύνει την μεταφορά της υψηλής τεχνογνωσίας και εμπειρίας που έχει αναπτυχθεί από ελληνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς επιχειρήσεις και οργανισμούς στον κλάδο, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Η Έξυπνη Γεωργία αντιπροσωπεύει την εφαρμογή των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην γεωργία, που οδηγεί σε αυτό που μπορεί να ονομαστεί ως τρίτη Πράσινη Επανάσταση. Μετά τις επαναστάσεις αναπαραγωγής των φυτών και της γενετικής, αυτή η τρίτη Πράσινη Επανάσταση αρχίζει και επιβάλλεται στο γεωργικό κόσμο με βάση τη συνδυασμένη εφαρμογή των λύσεων ΤΠΕ όπως ο εξοπλισμός ακριβείας, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT), οι αισθητήρες και ενεργοποιητές, τα συστήματα γεω-εντοπισμού, τα Μεγάλα Δεδομένα (Big Data), τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (Unmanned Aerial Vehicles – UAV), τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, η ρομποτική, κλπ.

Η Έξυπνη Γεωργία έχει πραγματική δυνατότητα να δώσει πιο παραγωγική και βιώσιμη γεωργική παραγωγή, η οποία θα βασίζεται σε μια προσέγγιση πιο ακριβούς και αποδοτικής χρήσης των πόρων. Ωστόσο, ενώ στις ΗΠΑ το 20-80% των γεωργών χρησιμοποιούν κάποιο είδος Τεχνολογίας Έξυπνης Γεωργίας, στην Ευρώπη μόνο το 0% -24% των γεωργών τις χρησιμοποιεί. Από την πλευρά του γεωργού, η Έξυπνη Γεωργία θα πρέπει να παρέχει στο γεωργό προστιθέμενη αξία με τη μορφή της καλύτερης λήψης αποφάσεων ή της πιο αποτελεσματικής λειτουργίας και διαχείρισης της εκμετάλλευσής του.

Η Έξυπνη Γεωργία συνδέεται στενά με τρεις διασυνδεδεμένους τομείς τεχνολογιών:

 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης: Προγραμματισμένα συστήματα για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάδοση των δεδομένων με τη μορφή που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών και λειτουργιών μιας γεωργικής επιχείρησης.
 • Γεωργία Ακριβείας: Διαχείριση της χωρικής και χρονικής μεταβολής για τη βελτίωση της οικονομικής απόδοσης σε συνδυασμό με τη μείωση των εισροών και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Περιλαμβάνει Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems – DSS) για ολόκληρη την διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με στόχο την βελτιστοποίηση των αποδόσεων επί των εισροών με παράλληλη διατήρηση των πόρων, τα οποία χαρακτηρίζονται από την ευρεία χρήση των συστημάτων γεω-εντοπισμού (GPS, GNSS), αεροφωτογραφιών από UAVs και την τελευταία γενιά των υπερχρονικών εικόνων που παρέχονται από τους δορυφόρους Sentinel, που έχουν σαν συνέπεια τη δημιουργία χαρτών χωρικής παραλλακτικότητας διαφόρων μεταβλητών που μπορεί να μετρηθούν (π.χ. απόδοση των καλλιεργειών, χαρακτηριστικά του εδάφους / τοπογραφία, περιεκτικότητα σε οργανική ύλη, επίπεδα υγρασίας, επίπεδα αζώτου, κλπ.).
 • Γεωργικοί αυτοματισμοί και ρομποτική: Η διαδικασία της εφαρμογής της ρομποτικής, του αυτόματου ελέγχου και των τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης σε όλα τα επίπεδα της γεωργικής παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των farmbots και των farmdrones.

Οι εφαρμογές Έξυπνης Γεωργίας δεν στοχεύουν μόνο σε μεγάλες, συμβατικής γεωργίας εκμεταλλεύσεις, αλλά θα μπορούσαν επίσης να δράσουν για την τόνωση άλλων κοινών ή αυξανόμενων τάσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, όπως η οικογενειακή γεωργία (μικρές ή συγκρότημα εκμεταλλεύσεων, ειδικές καλλιέργειες ή / και κτηνοτροφία, διατήρηση υψηλής ποιότητας ή ειδικών ποικιλίες, κτλ.) και η βιολογική γεωργία, και να ενισχύσουν την γεωργία ως ένα κλάδο που εμπνέει σεβασμό και διαφάνεια στον ευρωπαίο καταναλωτή, την κοινωνία και τη συνείδηση της αγοράς.

Η Έξυπνη Γεωργία μπορεί επίσης να παρέχει μεγάλα οφέλη σχετικά με το περιβάλλον, για παράδειγμα, μέσω της αποτελεσματικότερης χρήσης του νερού, ή της βελτιστοποίησης των γεωργικών πρακτικών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να χτίσει «γέφυρες» μεταξύ της γεωργίας και του τομέα των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων της γεωργίας.

Η αύξηση της ζήτησης για τα γεωργικά προϊόντα – και η ρύπανση που συνδέεται με αυτά – ασκεί πιέσεις στους φορείς χάραξης πολιτικής να βρουν «καινοτόμους» τρόπους για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του γεωργικού τομέα.

Η Επιτροπή πιστεύει τώρα ότι οι τεχνολογίες της πληροφορίας θα μπορούσαν να βοηθήσει τους γεωργούς να μειώσουν τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, 10% εκ των

Η ΕΕ έχει ήδη λάβει ορισμένα μέτρα για να ενσωματώσει τις ανησυχίες της κλιματικής αλλαγής στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (2014-2020).

Μέτρα «πολλαπλής συμμόρφωσης» συνδέουν τις άμεσες ενισχύσεις των αγροτών με την παρακολούθηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Οι δικαιούχοι των άμεσων ενισχύσεων θα πρέπει, επίσης, να διατηρούν γεωργική γη σε καλή περιβαλλοντική κατάσταση. Επίσης, σύμφωνα με τη νέα ΚΑΠ, η ΕΕ επενδύει επίσης στην έξυπνη γεωργία, με έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος του Horizon 2020 για την έρευνα.

Η έξυπνη γεωργία είναι ένα από τα βασικά θέματα για περίπου 3.000 έργα καινοτομίας που αναμένεται να λάβουν χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό αγροτικής ανάπτυξης, πληροφορήθηκε η EurActiv.com.

Περίπου 64 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν στην γεωργία ακριβείας και σε ψηφιακές τεχνολογίες στον τομέα της γεωργίας στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας για το Horizon 2020 2016-2017, ενώ 30 εκατομμύρια € θα επενδυθούν για την υλοποίηση του «Internet of Things» για την «Έξυπνη γεωργία και την ασφάλεια των τροφίμων».

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έχουν αναδειχθεί ως μία από τις πλέον υποσχόμενες τεχνολογίες, επιτρέποντας, για παράδειγμα, τον ψεκασμό φυτοφαρμάκων με ένα πιο αποτελεσματικό και στοχευμένο τρόπο. Η έκταση της χρήσης των drone, ή της τεχνολογίας ακριβείας, στην Ευρώπη σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι περιορισμένη, όμως έχει αυξητικές τασεις.

Τα drones έχουν πλήθος εφαρμογών στην γεωργία, από αυτά που χαρτογραφούν, για παράδειγμα, και μπορούν να εντοπίσουν τις χαμηλές επιδόσεις του εδάφους και των καλλιεργειών, έως αυτά που παρακολουθούν τους αγρούς, διερευνώντας την υγρασία και την έλλειψη θρεπτικών συστατικών στις καλλιέργειες παρέχοντας τεράστιες δυνατότητες για τους αγρότες, με τον εξαιρετικά προηγμένο εξοπλισμό τους που απεικονίζει την ελάχιστη λεπτομέρεια, που το ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί να ανιχνεύσει. Αυτό επιτρέπει στους αγρότες να χορηγήσουν θεραπεία πριν επηρεαστούν σημαντικά οι καλλιέργειες.