ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Θα αποτελέσει τον βασικό μηχανισμό εφαρμογής της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
θα λειτουργήσει ως πύλη επιχειρηματικότητας, ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας
θα αποτελέσει τον εκτελεστικό φορέα των εισηγήσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου
Σκοπός του Κέντρου είναι η προώθηση της καινοτομίας διαδικασιών, προϊόντων και υπηρεσιών στο τοπικό επιχειρηματικό κύκλωμα μέσα από δράσεις:

  • Ενίσχυσης της διεπιχειρησιακής συνεργασίας
  • Διασύνδεσης των τοπικών επιχειρήσεων με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά κέντρα
  • Στρατηγική: Ο μετασχηματισμός ερευνητικών αποτελεσμάτων και ιδεών σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες μέσω της δημιουργίας νέων επιχειρηματικών σχεδίων, ή/και της βελτίωσης υφιστάμενων προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών