ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η κυκλική οικονομία είναι ένα σύνολο οικονομικών δραστηριοτήτων που εστιάζει μακροπρόθεσμα στη μείωση της σπατάλης των πόρων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πόρων, φυτικών και ζωικών υποπροϊόντων και βιοαποικοδομήσιμων υλικών, την ανάκτηση και την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, αλλά και την παραγωγή ενέργειας από τα απόβλητα παραγωγικών διαδικασιών, τη διατήρηση ενός προϊόντος σε καλή λειτουργική κατάσταση για μακρύ χρονικό διάστημα, την οικονομική αξιοποίηση προϊόντων για την παροχή υπηρεσιών σε πολλαπλούς χρήστες (sharingeconomy), και, τέλος, τη χρήση της υπηρεσίας που προσφέρει ένα προϊόν και όχι την κατοχή αυτού του ίδιου του προϊόντος. Έτσι, η κυκλική οικονομία είναι σε κάποιο βαθμό η μετεξέλιξη της ανακύκλωσης, αν και όχι μόνο.

Δείγμα της αυξανόμενης σημασίας της κυκλικής οικονομίας στην πορεία προς μια βιώσιμη ανάπτυξη είναι ότι από το 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκκίνησε μια φιλόδοξη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία και ένα σχέδιο δράσης με μέτρα που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων: από τον σχεδιασμό, την προμήθεια πρώτων υλών, την παραγωγή και την κατανάλωση μέχρι τη διαχείριση των αποβλήτων και την αγορά δευτερογενών πρώτων υλών.

Μεταξύ των στόχων ήταν η μείωση της απόρριψης τροφίμων κατά 50% μέχρι το 2030, η εισαγωγή προτύπων ποιότητας για δευτερεύουσες πρώτες ύλες, μέτρα για την ενίσχυση της ανακυκλωσιμότητα των προϊόντων, μέτρα για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων, για τα αγροτικά λιπάσματα κ.α. Επίσης έθεσε στόχο ότι η ανακύκλωση των οικιακών σκουπιδιών θα πρέπει να φτάσει το 50% μέχρι το 2010 και το 65% μέχρι το 2030.

Μέχρι σήμερα η ανάπτυξη βασιζόταν σε ένα οικονομικό μοντέλο εντατικής χρήσης των διαθέσιμων και εισαγόμενων πόρων χωρίς να υπολογίζονται στον βαθμό που έπρεπε οι μακροπρόθεσμες συνέπειες. Η αλλαγή που προτείνεται να γίνει μέσω της προσέγγισης της Κυκλικής Οικονομίας βασίζεται στη μεγιστοποίηση της απόδοσης των υπαρχόντων πόρων και στη μείωση των απωλειών κατά τη χρήση.

Η μετάβαση σε μια πιο κυκλική οικονομία προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες για την Ευρώπη και τους πολίτες της. Πρόκειται για ουσιαστικό μέρος των προσπαθειών για τον εκσυγχρονισμό και τον μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας, με στόχο τη στροφή της προς μια πιο βιώσιμη κατεύθυνση.

Η μετάβαση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία από επιχειρηματικής άποψης, καθώς θα σημειωθούν σημαντικά οικονομικά οφέλη και θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα. Χάρη σε αυτήν επιτυγχάνονται περιβαλλοντικά οφέλη και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Δημιουργούνται τοπικές θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για κοινωνική ένταξη.

Η μετάβαση στην κυκλική οικονομία συνδέεται στενά με τις βασικές προτεραιότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την απασχόληση και την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, την κοινωνική ατζέντα και τη βιομηχανική καινοτομία. Με ενημερωτικές δράσεις και ενίσχυση της διασύνδεσης των εμπλεκόμενων μερών, η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα υποστηρίξει την προώθηση εφαρμογών κυκλικής οικονομίας, που με την σειρά τους θα συμβάλλουν στην οικονομική ανάκαμψη της Περιφέρειας.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη, οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους μας με πιο έξυπνο, πιο βιώσιμο τρόπο. Είναι σαφές ότι το γραμμικό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης του παρελθόντος δεν είναι πλέον κατάλληλο για τις σημερινές ανάγκες των σύγχρονων κοινωνιών σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο.

Δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε το μέλλον μας πάνω σε ένα μοντέλο «λήψης-κατασκευής-απόρριψης». Πολλοί φυσικοί πόροι είναι πεπερασμένοι. Πρέπει να βρούμε περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμο τρόπο χρήσης τους. Επίσης, είναι προς το οικονομικό συμφέρον των επιχειρήσεων να κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων τους.

Σε μια κυκλική οικονομία, η αξία των προϊόντων και υλών διατηρείται για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο· τα απόβλητα και η χρήση των πόρων ελαχιστοποιούνται και οι πόροι διατηρούνται εντός της οικονομίας όταν ένα προϊόν έχει φθάσει στο τέλος του κύκλου ζωής του, για να χρησιμοποιηθεί ξανά και ξανά ώστε να δημιουργηθεί περαιτέρω αξία. Το μοντέλο αυτό μπορεί να δημιουργήσει ασφαλείς θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη, να προωθήσει καινοτομίες που προσδίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να παρέχει ένα επίπεδο προστασίας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Μπορεί επίσης να παρέχει στους καταναλωτές καινοτόμα και μεγαλύτερης διάρκειας προϊόντα, τα οποία παρέχουν εξοικονόμηση χρημάτων και βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Για να διευκολυνθεί η μετάβαση σε μια πιο κυκλική οικονομία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία, η οποία περιλαμβάνει αναθεωρημένες νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τα απόβλητα, καθώς και ένα συνολικό σχέδιο δράσης, με τα οποία θέτει μια συγκεκριμένη εντολή για τη θητεία της παρούσας Επιτροπής. Οι προτάσεις σχετικά με τα απόβλητα καθορίζουν ένα σαφές και φιλόδοξο μακροπρόθεσμο όραμα για την αύξηση της ανακύκλωσης και τη μείωση της υγειονομικής ταφής, προτείνοντας συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων εμποδίων όσον αφορά τη βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων και λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές καταστάσεις ανά τα κράτη μέλη.

Το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία συμπληρώνει την παρούσα πρόταση καθορίζοντας μέτρα για «το κλείσιμο του κύκλου» της κυκλικής οικονομίας και την αντιμετώπιση όλων των φάσεων του κύκλου ζωής ενός προϊόντος: από την παραγωγή και την κατανάλωση, στη διαχείριση των αποβλήτων και την αγορά δευτερογενών πρώτων υλών. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει επίσης μια σειρά μέτρων τα οποία θα στοχεύουν στην εξάλειψη φραγμών της αγοράς σε συγκεκριμένους τομείς ή ροές υλικών, όπως πλαστικά, απορρίμματα τροφίμων, πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας, κατασκευές και κατεδαφίσεις, προϊόντα βιομάζας και βιολογικής προέλευσης, καθώς και οριζόντια μέτρα σε τομείς όπως η καινοτομία και οι επενδύσεις.

Η πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, ο οικολογικός σχεδιασμός, η επαναχρησιμοποίηση και παρόμοια μέτρα θα μπορούσαν να αποφέρουν καθαρή εξοικονόμηση 600 δισ. ευρώ ή 8 % του ετήσιου κύκλου εργασιών για τις επιχειρήσεις στην ΕΕ, μειώνοντας παράλληλα τις συνολικές ετήσιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 2 έως 4 %. Στους τομείς της επαναχρησιμοποίησης, της εκ νέου κατασκευής και επισκευής, για παράδειγμα, το κόστος ανακατασκευής κινητών τηλεφώνων θα μπορούσε να μειωθεί κατά το ήμισυ αν ήταν ευκολότερο να αποσυναρμολογηθούν. Εάν συλλεγόταν το 95 % των κινητών τηλεφώνων, αυτό θα μπορούσε να αποφέρει εξοικονομήσεις στο κόστος υλικών κατασκευής ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ.

Με τη μετάβαση από την ανακύκλωση στην ανακαίνιση των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, όπου τα ποσοστά συλλογής είναι ήδη υψηλά, θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν εισροές υλικών μέχρι και 6,4 δισ. ευρώ ετησίως (περίπου 15 % του προϋπολογισμού υλικών) και 140 εκατ. ευρώ σε κόστος ενέργειας και να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 6,3 εκατομμύρια τόνους.

Η βελτίωση του σχεδιασμού των προϊόντων είναι βασικός παράγοντας για να διευκολύνεται η ανακύκλωση, ενώ συμβάλει στην δημιουργία προϊόντων που επισκευάζονται ευκολότερα ή είναι πιο ανθεκτικά, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων την προώθηση της καινοτομίας και την παροχή στους καταναλωτές καλύτερων προϊόντων, τα οποία θα είναι λιγότερο δαπανηρά κατά τη χρήση. Συγχρόνως, οι τρέχουσες συνθήκες της αγοράς δεν αρκούν πάντα για να συμβεί αυτό και, ως εκ τούτου, χρειάζονται κίνητρα.

Η Επιτροπή:

 • θα υποστηρίξει την συμπερίληψη της επισκευασιμότητας, της ανθεκτικότητας και της δυνατότητας ανακύκλωσης στις απαιτήσεις για τα προϊόντα στο πλαίσιο των επόμενων προγραμμάτων εργασίας για την εφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές απαιτήσεις των διαφόρων προϊόντων·
 • θα εκπονήσει ανεξάρτητο πρόγραμμα δοκιμών στο πλαίσιο του «Ορίζοντα 2020» για να βοηθήσει στον εντοπισμό των προβλημάτων που σχετίζονται με ενδεχόμενη προγραμματισμένη αχρήστευση·
 • θα προτείνει απαιτήσεις που καθιστούν ευκολότερη την αποσυναρμολόγηση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση ηλεκτρονικών οθονών·
 • θα προτείνει τη διαφοροποίηση των χρηματοδοτικών συνεισφορών που καταβάλλονται από τους παραγωγούς στο πλαίσιο ενός διευρυμένου συστήματος ευθύνης του παραγωγού βάσει του κόστους τέλους του κύκλου ζωής των προϊόντων τους. Η διάταξη αυτή σύμφωνα με την αναθεωρημένη νομοθετική πρόταση σχετικά με τα απόβλητα, δημιουργεί οικονομικά κίνητρα για τον σχεδιασμό προϊόντων τα οποία θα μπορούν πιο εύκολα να ανακυκλωθούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν·
 • θα εξετάσει επιλογές για ένα πιο συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής για τα διάφορα σκέλη των εργασιών των τομεακών πολιτικών της ΕΕ για τα προϊόντα και τη συμβολή τους στην κυκλική οικονομία.
 • θα εξετάσει σύμμετρες απαιτήσεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα πληροφοριών επισκευής και ανταλλακτικών στις εργασίες της για τον οικολογικό σχεδιασμό·
 • θα προτείνει ανταμοιβές για την προώθηση ορισμένων δραστηριοτήτων προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση σε εθνικό επίπεδο στην αναθεωρημένη πρόταση σχετικά με τα απόβλητα·
 • θα εργαστεί για την καλύτερη εφαρμογή των εγγυήσεων για συγκεκριμένα προϊόντα, θα εξετάσει ενδεχόμενες επιλογές για βελτίωση, και θα αντιμετωπίσει ψευδείς οικολογικούς ισχυρισμούς·
 • θα αναλάβει δράση για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ), ευνοώντας πτυχές της κυκλικής οικονομίας σε νέα ή αναθεωρημένα κριτήρια, υποστηρίζοντας την ευρύτερη υιοθέτηση των ΠΔΣ και δίνοντας σωστό παράδειγμα μέσω των προμηθειών της Επιτροπής και των ταμείων της ΕΕ.

Οι διεργασίες παραγωγής μπορούν να βελτιωθούν για την αποδοτικότερη χρήση των πόρων και την παραγωγή λιγότερων αποβλήτων. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει επιχειρηματικές ευκαιρίες, να προωθήσει την καινοτομία, και ταυτόχρονα να διαφυλάξει το περιβάλλον μας.

Η Επιτροπή:

 • θα συμπεριλάβει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων και την αποδοτικότητα των πόρων σε βιομηχανικούς κλάδους σε έγγραφα αναφοράς για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, («BREF»)·
 • θα παράσχει καθοδήγηση και θα προωθήσει βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τα απόβλητα της εξορυκτικής βιομηχανίας για τη βελτίωση της ανάκτησης των πρώτων υλών·
 • θα αποσαφηνίσει τους κανόνες για τα υποπροϊόντα στην αναθεωρημένη πρόταση σχετικά με τα απόβλητα προκειμένου να διευκολυνθεί η βιομηχανική συμβίωση και η δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού σε ολόκληρη την ΕΕ.

Σήμερα η Ευρώπη χάνει περίπου 600 εκατομμύρια τόνους υλικών που περιέχονται στα απόβλητα κάθε έτος, τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να ανακυκλωθούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν. Μόνο το 40 % περίπου των αποβλήτων που παράγονται από νοικοκυριά της ΕΕ ανακυκλώνονται, με ποσοστά ανακύκλωσης 80 % σε ορισμένες περιοχές, και κάτω από 5 % σε άλλες. Η μετατροπή των αποβλήτων σε πόρο αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων και τη μετάβαση προς μια πιο κυκλική οικονομία.

Η Επιτροπή:

 • θα καθορίσει έναν κοινό ενωσιακό στόχο για την ανακύκλωση του 65 % των αστικών αποβλήτων έως το 2030·
 • θα καθορίσει έναν κοινό ενωσιακό στόχο για την ανακύκλωση των απορριμμάτων συσκευασιών σε ποσοστό 75 % έως το 2030·
 • θα καθορίσει ένα δεσμευτικό στόχο σχετικά με την υγειονομική ταφή για τον περιορισμό της υγειονομικής ταφής στο 10 %, κατ' ανώτατο όριο, του συνόλου των αποβλήτων έως το 2030·
 • θα εντείνει τη συνεργασία της με τα κράτη μέλη ώστε να βελτιωθεί η επιτόπου διαχείριση των αποβλήτων·
 • θα απλουστεύσει και θα βελτιώσει την εναρμόνιση των ορισμών και των μεθόδων υπολογισμού·
 • θα διασφαλίσει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των στόχων της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων της ΕΕ — η οποία θεσπίζει σειρά προτεραιότητας με γνώμονα τα καλύτερα δυνατά περιβαλλοντικά αποτελέσματα, ξεκινώντας από την πρόληψη, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση ενέργειας και φτάνοντας μέχρι την οριστική διάθεση, όπως η υγειονομική ταφή·
 • Θα προτείνει ελάχιστα κριτήρια για τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών — επιβραβεύοντας τους παραγωγούς που χρησιμοποιούν πιο πράσινα προϊόντα στην αγορά και ενθαρρύνουν την ανάκτηση και την ανακύκλωσή τους στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Οι δευτερογενείς πρώτες ύλες εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό ποσοστό των υλικών παραγωγής που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ. Υπάρχουν σημαντικά εμπόδια για τη χρήση τους στην οικονομία, για παράδειγμα λόγω της αβεβαιότητας ως προς τη σύνθεσή τους. Απαιτούνται πρότυπα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης.

Η Επιτροπή:

 • θα δρομολογήσει εργασίες για την ανάπτυξη ποιοτικών προτύπων για τις δευτερογενείς πρώτες ύλες όπου χρειάζεται — ιδιαίτερα για τα πλαστικά·
 • θα λάβει μέτρα για να διευκολύνει τη νόμιμη μεταφορά αποβλήτων μεταξύ κρατών μελών, ενώ θα λάβει περαιτέρω μέτρα για τη μείωση του αριθμού των παράνομων φορτίων·
 • θα αναθεωρήσει τον κανονισμό της ΕΕ για τα λιπάσματα, προκειμένου να διευκολυνθεί η αναγνώριση των βιολογικών λιπασμάτων και των λιπασμάτων που παράγονται από απόβλητα, αναπτύσσοντας έτσι μια πανενωσιακή αγορά·
 • θα λάβει μέτρα για τη διευκόλυνση της επαναχρησιμοποίησης του νερού — αυτά θα περιλαμβάνουν μια νομοθετική πρόταση σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση του νερού, όπως π.χ., για άρδευση και αναπλήρωση των υπογείων υδάτων·
 • θα αναπτύξει μεθόδους ανάλυσης και θα προτείνει επιλογές για τη διεπαφή μεταξύ της νομοθεσίας περί χημικών ουσιών, περί προϊόντων και περί αποβλήτων, καθώς και σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα βελτιωθεί η ανίχνευση των χημικών ουσιών που αποτελούν παράγοντα ανησυχίας στα προϊόντα. Αυτό θα βοηθήσει τη βιομηχανία να εξασφαλίσει σταθερότητα όσον αφορά την προσφορά πρώτων υλών με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών.

Η κυκλική οικονομία θα δημιουργήσει επιχειρηματικές ευκαιρίες που θα προσελκύσουν την ιδιωτική χρηματοδότηση. Έχουμε ήδη δει πώς η σήμανση έχει δημιουργήσει ζήτηση για ενεργειακά αποδοτικότερα προϊόντα. Η αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε θα συμβάλει στην προώθηση επιλογών για πιο υπεύθυνη παραγωγή προϊόντων. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) συμπληρώνει την υπάρχουσα στήριξη για σχέδια κυκλικής οικονομίας μέσω συμβουλευτικών και χρηματοδοτικών μέσων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στο πλαίσιο του προγράμματος InnovFin. Η Επιτροπή εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο δρομολόγησης πλατφόρμας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τις εθνικές τράπεζες για να στηρίξει τη χρηματοδότηση της κυκλικής οικονομίας.

Η Επιτροπή έχει ως στόχο την πρόληψη και τη σημαντική μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων απορριμμάτων. Εκτιμάται ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας για τα απόβλητα θα μειώσει τα θαλάσσια απορρίμματα τουλάχιστον κατά 25 %. Η δέσμη αυτή προτείνει επίσης συγκεκριμένες δράσεις για τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων με την εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης για το 2030 και του υφιστάμενου πρωταρχικού στόχου της ΕΕ αναφορικά με τα θαλάσσια απορρίμματα. Το θέμα αυτό θα εξεταστεί επίσης στο πλαίσιο της στρατηγικής για τις πλαστικές ύλες στην κυκλική οικονομία.

Τα απόβλητα που προέρχονται από κατασκευές και κατεδαφίσεις, αντιπροσωπεύουν ένα από τα είδη με τις μεγαλύτερες ποσότητες αποβλήτων στην Ευρώπη. Παράγεται ένας τόνος αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων ανά άτομο ανά έτος πράγμα που σημαίνει 500 εκατομμύρια τόνους ανά έτος σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα πολύτιμα υλικά δεν είναι πάντοτε εύκολο να εντοπιστούν και ανακτηθούν. Η βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων σε αυτόν τον τομέα μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο για την κυκλική οικονομία.

Η Επιτροπή:

 • θα προβεί σε σειρά ενεργειών για τη διασφάλιση της αποκατάστασης των πολύτιμων πόρων και την κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων από κατασκευές οικοδομών και κατεδαφίσεις κτιρίων και θα διευκολύνει επίσης την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των κτιρίων.
 • θα αναπτύξει οδηγίες για την προ της κατεδάφισης φάση για την προώθηση της ανακύκλωσης υψηλής αξίας, καθώς και προαιρετικά πρωτόκολλα ανακύκλωσης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και την δημιουργία εμπιστοσύνης για τα ανακυκλωμένα υλικά κατασκευών.

Τα υλικά βιολογικής προέλευσης, όπως ξύλο ή ινώδη φυτά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και ενεργειακών χρήσεων. Εκτός από τα προϊόντα που παρέχουν μια εναλλακτική λύση για τα ορυκτά καύσιμα, τα υλικά βιολογικής προέλευσης είναι επίσης ανανεώσιμα, βιοαποικοδομήσιμα και λιπασματοποιήσιμα. Ταυτόχρονα, η χρήση βιολογικών πόρων απαιτεί προσοχή στον κύκλο ζωής τους, τον αντίκτυπο στο περιβάλλον και τη βιώσιμη άντληση πόρων. Σε μια κυκλική οικονομία, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε διαδοχικά στάδια, μαζί με το καινοτομικό της δυναμικό για νέα υλικά, χημικά προϊόντα και διεργασίες.

Η Επιτροπή:

 • θα προωθήσει την αποτελεσματική χρήση των πόρων βιολογικής προέλευσης, μέσω μιας σειράς μέτρων, όπως η παροχή καθοδήγησης και η διάδοση των βέλτιστων πρακτικών, της χρήσης της βιομάζας σε διαδοχικά στάδια και η στήριξη της καινοτομίας στη βιοοικονομία.
 • • η αναθεωρημένη νομοθετική πρόταση για τα απόβλητα περιλαμβάνει στόχο ανακύκλωσης ξύλινων συσκευασιών και διάταξη που διασφαλίζει τη χωριστή συλλογή των βιολογικών αποβλήτων.